Andrahandsuthyrning

Innan en lägenhet hyrs ut i andra hand måste styrelsen ge sitt godkännande. Ansökan ska göras i god tid före det tänkta hyresförhållandet, och det ska tydligt framgå vem som ska hyra, varför lägenheten ska hyras ut/upplåtas i andra hand och hur länge. Förtryckt blankett för ansökan kan erhållas från styrelsen och på nästkommande styrelsemöte tas beslut om ansökan ska beviljas eller inte. Föreningen följer Lagen om uthyrning av egen bostad (”privatuthyrningslagen”) och Hyresnämndens praxis.

För att få tillstånd att hyra ut i andra hand krävs att du har skäl att upplåta lägenheten i andra hand, till exempel:

  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • Utlandstjänstgöring
  • Provbo ett samboförhållande, max ett år

I enlighet med hyresnämndens praxis gäller i princip maximalt tre års andrahandsuthyrning. Om ansökan avslås av styrelsen kan hyresnämnden pröva frågan. En bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand utan att ha samtycke eller tillstånd riskerar att förverka bostadsrätten.

Hyra

Bostadsrättshavaren har rätt att ta ut en kostnadsbaserad hyra vid upplåtelse i andra hand. Den kostnadsbaserade hyran får inte vara påtagligt högre än summan av uthyrarens kapitalkostnad och driftskostnad. Med kapitalkostnad menas en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde, det vill säga ett par procent över riksbankens referensränta. (I februari 2018 är reporäntan -0,50 procent.) Om den som hyr ut har lånat pengar för att köpa bostaden eller inte saknar alltså betydelse.  Med driftskostnad menas avgiften till bostadsrättsföreningen och kostnader för el och bredband. Om lägenheten hyrs ut möblerad , är det tillåtet att ta ut en ersättning för möbelslitage. (http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Hyran/Bostadsrätt) Hyresintäkter i samband med uthyrning av bostadsrätt ska beskattas som inkomst av kapital. (http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/hyrautbostad/bostadsratt.4.233f91f71260075abe8800033531.html)

Avgift

Föreningen har rätt att ta ut en avgift när bostadsrättshavaren upplåter sin lägenhet i andra hand, om det finns med i föreningens stadgar. Avgiften, som ska täcka föreningens extra kostnader för andrahandsuthyrningen, får vara maximalt tio procent av prisbasbeloppet per år och lägenhet. (2018 är prisbasbeloppet 45 500 kr.)